Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a děti

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji. (ÚOOÚ)

Některé novinky oproti platnému zákonu 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/files/101_cz.pdf): 

Dítěte a jeho rodičů se dotkne zejména otázka udělování souhlasu se zpracováním

Děti zasluhují zvláštní ochranu osobních údajů, protože si mohou být méně vědomy dotčených rizik, důsledků a záruk a svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Tato zvláštní ochrana by se měla zejména vztahovat na používání osobních údajů dětí pro účely marketingu nebo vytváření osobnostních či uživatelských profilů a shromažďování osobních údajů týkajících se dětí při využívání služeb nabízených přímo dětem. Souhlas nositele rodičovské zodpovědnosti by neměl být nutný v případě preventivních či poradenských služeb nabízených přímo dětem.

  • v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti je nově možné, aby souhlas se zpracováním osobních údajů vyjádřilo samo dítě, což je vázáno na určenou věkovou hranici (dle čl.8 nařízení může udělit souhlas dítě od 16 let, přičemž jednotlivé členské státy mohou hranici snížit až na 13 let; v návrhu české právní úpravy – zákona o zpracování osobních údajů – se předběžně počítá s věkem 13 let):

Článek 8 

Podmínky použitelné na souhlas dítěte v souvislosti se službami informační společnosti 1. Pokud se použije čl. 6 odst. 1 písm. a) v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti, je zpracování osobních údajů dítěte zákonné, je-li dítě ve věku nejméně 16 let. Je-li dítě mladší 16 let, je takové zpracování zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. Členské státy mohou pro uvedené účely právním předpisem stanovit nižší věk, ne však nižší než 13 let.

  • výslovná úprava tzv. „práva být zapomenut“ v čl. 17 odst. 2 nařízení, tedy povinnosti správce, který osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, informovat všechny další správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že subjekt údajů žádá o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace: 

Článek 17 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 
  2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a)) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 
  3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2; 
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; 
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.

Věková hranice dítěte pro nutný souhlas rodičů – Akční sada pro mládež

V návrhu zákonné úpravy, kterou bude projednávat Parlament ČR je věková hranice stanovena na 13 let, vyskytují se však návrhy na stanovení vyšší věkové hranice (15 let). Pro takové zvýšení neexistují racionální důvody.

V souvislosti s přijetím a implementací GDPR neproběhly na evropské ani národní úrovni žádné veřejné konzultace. Nikdo se neptal a neptá dětí na jejich názor!

Akční sada pro mládež, obsahuje podněty pro diskuzi mladých a s mladými o přístupu ke službám informační společnosti a stanovení věkové hranice. 

Sadu si prosím stáhněte a svůj názor nám sdělte prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zanechat komentář

* Povinné.

Tyto stránky využívají soubory cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie a podobných technologií. Více informací

Souhlasím

Our website is protected by DMC Firewall!